`

Strona główna

ZEZWOLENIA KONTYNGENT 2014

(2014-01-13 12:01:28)

 

REGULAMIN PODZIAŁU ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH W 2014 ROKU

Poniżej przedstawiamy najważniejsze postanowienia dotyczące naliczania limitu i wydawania zezwoleń zagranicznych z kontyngentu 2014.


ZASADY PODZIAŁU ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH

§3

 1. Komisja Społeczna dokonuje podziału zezwoleń zagranicznych.
 2. Komisja Społeczna ustala zasady obliczania limitów podstawowych oraz dokonuje podziału zezwoleń EKMT.
 3. Komisja Społeczna rozpatruje wnioski o limity dodatkowe oraz ustala zasady podziału limitów dodatkowych co najmniej raz w miesiącu. Komisja Społeczna określając kryteria przyznawania zezwoleń w limicie dodatkowym, uwzględnia w szczególności:
  1. posiadanie ważnej licencji lub zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
  2. liczbę wypisów z licencji lub wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne odpowiadające liczbie pojazdów zgłoszonych do GITD - Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego, którymi przedsiębiorcy mogą dysponować na podstawie przysługującego im na dzień poboru zezwoleń tytułu prawnego do dysponowania pojazdami,
  3. liczbę zezwoleń zagranicznych w kontyngencie,
  4. liczbę pojazdów i wypisów zarejestrowanych w bazie GITD - Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego,
  5. wydane przedsiębiorcom zezwolenia EKMT,
  6. zezwolenia przyznane w kontyngencie dodatkowym,
  7. zezwolenia zwrócone i nie zwrócone przez przedsiębiorcę,
  8. limity podstawowe przedsiębiorcy.
 4. Wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń przyjmowane są w GITD - Biurze Do Spraw Transportu Międzynarodowego do 20-tego każdego miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed 20-tym każdego miesiąca (decyduje data wpływu). Wzór wniosku określa załącznik nr 1.
 5. Lista złożonych wniosków aktualizowana będzie na bieżąco, na stronie: www.gitd.gov.pl Wnioski, złożone w późniejszym terminie rozpatrywane będą w miesiącu następnym.
 6. Lista przyznanych limitów dodatkowych, publikowana będzie na stronie: www.gitd.gov.pl
 7. Ustalone przez Komisję Społeczną kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie internetowej GITD - Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego
 8. Organizacje uprawnione do wydawania zezwoleń wydają limity dodatkowe wyłącznie według kryteriów ustalonych przez Komisję Społeczną.
 9. W przypadkach niecierpiących zwłoki (nagłych), Dyrektor Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego może przydzielić zezwolenie zagraniczne - z wyjątkiem zezwoleń EKMT - pomiędzy posiedzeniami Komisji. Wykaz przedsiębiorców, którym przydzielone zostały zezwolenia, Dyrektor Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego przedkłada na najbliższym posiedzeniu Komisji Społecznej.

§ 4

 1. Przedsiębiorca może otrzymać zezwolenie zagraniczne na przewóz rzeczy na podstawie złożonego wniosku.
 2. Przyznane przedsiębiorcy zezwolenia w limicie podstawowym powinny być odebrane do 14 listopada 2014 roku, pod rygorem utraty nie odebranych zezwoleń.
 3. Limit podstawowy ustalony dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 25% całego rocznego kontyngentu danego rodzaju zezwoleń zagranicznych i dla danego kraju otrzymanych na 2014 rok.
  1. Licencje udzielone wspólnikom spółki cywilnej uprawniają do poboru zezwoleń reglamentowanych przez jednego ze wspólników w okresie rozliczeniowym (1 miesiąc).
  2. Pojazd zgłoszony do licencji u kilku przedsiębiorców uprawnia do poboru zezwoleń reglamentowanych wyłącznie w jednej z tych firm w okresie rozliczeniowym (1 miesiąc).
 4. Przedsiębiorcy wykonującemu w 2014 roku przewozy licencjonowane i przewozy na potrzeby własne naliczony zostanie tylko jeden limit podstawowy w danej kategorii zezwoleń (dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy posiadają takie same pojazdy zgłoszone zarówno do licencji jak i zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne).
 5. Zezwolenia z puli limitów dodatkowych wydawane będą przedsiębiorcom, o których mowa w ustępie poprzedzającym, według wskazania przedsiębiorcy w oparciu o pojazdy zgłoszone do licencji lub zgłoszone do zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne.
 6. Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w GITD - Biurze Do Spraw. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych, składa informację odpowiednio w GITD - Biurze Do Spraw Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń, jednakże w ciągu jednego miesiąca od dokonania powyższej zmiany, nie może pobierać zezwoleń reglamentowanych z puli limitu dodatkowego zarówno w GITD - Biurze Do Spraw Transportu Międzynarodowego jak i w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy przedsiębiorca rozliczył się z wszystkich pobranych zezwoleń danego rodzaju, zarówno w Organizacji lub w BTM.

§ 5

Limity podstawowe dla niżej wymienionych zezwoleń ustala się następująco:

 1. Rosja kraje trzecie:
  • Kontyngent 45 000 szt.

  70% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 15 lutego 2014 r. , pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2013 r. z wyłączeniem zezwoleń, które według odrębnych komunikatów nie stanowiły podstawy do naliczenia limitów. Pozostała liczba zezwoleń zostanie przeznaczona na limity dodatkowe.

 2. Białoruś ogólne:
  • Kontyngent 125.000 szt.

  70 % zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 15 lutego 2014 r. , pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2013 r. z wyłączeniem zezwoleń, które według odrębnych komunikatów nie stanowiły podstawy do naliczenia limitów. Pozostała liczba zezwoleń zostanie przeznaczona na limity dodatkowe.

 3. Białoruś kraje trzecie:
  • kontyngent 5.000 szt.

  70% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 15 lutego 2014 r. , pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2013 r. z wyłączeniem zezwoleń, które według odrębnych komunikatów nie stanowiły podstawy do naliczenia limitów. Pozostała liczba zezwoleń zostanie przeznaczona na limity dodatkowe.

Przedsiębiorca może otrzymać jednorazowo wymienione w § 5 zezwolenia w liczbie nie większej niż 5 szt. na każdy pojazd uprawniony, chyba, że w trakcie roku kalendarzowego Komisja Społeczna postanowi inaczej.

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wysokości naliczonych limitów zezwoleń na dany rok kalendarzowy można zgłaszać do 31 marca 2014 roku.

§ 6

 1. Przedsiębiorca może otrzymać jednorazowo zezwolenia Albania ogólne, Czarnogóra ogólne, Czechy kraje trzecie, Kazachstan ogólne, Kirgistan ogólne, Macedonia ogólne, Mołdawia ogólne, Maroko ogólne, Słowacja kraje trzecie, Szwecja kraje trzecie EURO1, Turcja tranzyt w liczbie:
  • dwie sztuki na każdy z pierwszych pięciu pojazdów uprawnionych,
  • jedna sztuka na każdy kolejny piąty pojazd uprawniony.
 2. Przedsiębiorca może otrzymać jednorazowo zezwolenia Białoruś dwustronne/tranzytowe płatne na granicy, Białoruś kraje trzecie płatne na granicy, Estonia kraje trzecie, Kazachstan kraje trzecie, Łotwa kraje trzecie, Mołdawia kraje trzecie, Serbia ogólne, Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie w liczbie:
  • jedna sztuka na każdy z pierwszych pięciu pojazdów uprawnionych
  • jedna sztuka na każdy kolejny piąty pojazd uprawniony
 3. Ukraina ogólne EURO1 (dla pojazdów wyprodukowanych po 1 stycznia 1993 r.), wydawane będą w liczbie sześciu sztuk na każdy pojazd uprawniony.
 4. Zezwolenia Ukraina ogólne EURO2 (dla pojazdów wyprodukowanych po 1 stycznia 1996 r.), Ukraina ogólne EURO3 (dla pojazdów wyprodukowanych po 1 stycznia 2000 r.) wydawane będą w liczbie sześciu sztuk na każdy pojazd uprawniony.
 5. Rosja ogólne wydawane będą w liczbie:
  • dwie sztuki na każdy z pierwszych pięciu pojazdów uprawnionych,
  • jedna sztuka na każdy kolejny pojazd uprawniony
 6. Białoruś tranzyt płatne na granicy wydawane będą w liczbie:
  • dwie sztuki na każdy z pierwszych pięciu pojazdów uprawnionych,
  • jedna sztuka na każdy kolejny trzeci pojazd uprawniony

Otrzymanie kolejnych zezwoleń wymienionych w pkt. 1, 2 ,3, 4 i 5 będzie możliwe w momencie wykorzystania i zdania do GITD - Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego zezwoleń uprzednio pobranych. Przedsiębiorca otrzyma zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba zezwoleń zdanych.

§ 7

Armenia ogólne, Azerbejdżan ogólne, Azerbejdżan kraje trzecie, Białoruś kraje trzecie, Bośnia i Hercegowina ogólne, Bośnia i Hercegowina kraje trzecie, Bułgaria kraje trzecie, Chorwacja kraje trzecie, Czarnogóra kraje trzecie, Finlandia kraje trzecie , Gruzja ogólne, Kirgistan kraje trzecie, Litwa kraje trzecie, Macedonia kraje trzecie, Norwegia kraje trzecie, Rosja kraje trzecie, Rumunia kraje trzecie, Serbia kraje trzecie, Szwecja kraje trzecie Euro 0, Tadżykistan ogólne, Tadżykistan kraje trzecie, Uzbekistan ogólne, Węgry kraje trzecie EURO 3 + S - zezwolenia przydziela się na indywidualny wniosek przedsiębiorcy (wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń przyjmowane są w GITD - Biurze Do Spraw Transportu Międzynarodowego do 20 dnia każdego miesiąca (decyduje data wpływu do GITD - Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego). Wzór wniosku określa załącznik nr 1.